Landet Liikkeellä - hanke

Landet liikkeellä, työllisyys, työllistyminen, syrjäytymisen ehkäisy, piilotyöpaikat, 4h, punkalaidun

  • Töitä nuorille

  • Työntekijöitä maaseudun yrittäjille

  • Eloa maaseudulle

 

Mikä hanke?
 

Landet liikkeellä on kehittämishanke, jonka tavoitteena on hyödyntää maaseudun voimavaroja nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi sekä edistää positiivisemman maaseutukuvan kehittymistä. Hankkeen rahoittaa Leader Joutsentenreitti ry. 

Tarkoituksena on kaivaa maa- ja metsätalouden piilotyöpaikat esiin ja työllistää nuoret näihin työpaikkoihin. Maaseudun työnantajilla olisi usein tarjolla töitä, mutta osaavaa työvoimaa on vaikea löytää tai uuden työntekijän palkkaamisella ei haluta lisätä omaa työtaakkaa (töihin kouluttaminen ja perehdyttäminen). Myös ostopalveluna hankittava työvoima on vielä melko vieras toimintatapa maaseutuyrittäjillemme. 

Landet liikkeellä- hanke aikoo kehittää uusia yhteistyöverkostoja metsä- ja maatalousyrittäjien, maaseudun muiden yrittäjien sekä nuorten välille ja etsii keinoja työllistää nuoria luonnovara-alalle. 

Hanke tarjoaa nuorille työllistymistä ja yrittäjyyttä edistäviä koulutuksia, työelämätietoutta sekä tukea ja opastusta työllistämistilanteisiin nuorten lisäksi myös työnantajille.


 

Hanketyöntekijä

Jenna Johansson

jenna.johansson@4h.fi
044 2311 753

 

 

Tavoitteitamme
 

- Lisätä nuorten tietoutta työllistymisestä ja yrittäjyydestä maaseudun luonnonvarojen ja niiden hyödyntämisen puitteissa.
 

- Lisätä paikkakunnan houkuttelevuutta tuomalla maaseutua ja sen voimavaroja esille.
 

- Tavoittaa hankealueen kohderyhmään kuuluvat nuoret, yrityksen, maatilat ja yhteisöt, joille tuoda alueen työllistymismahdollisuudet tutuiksi.
 

- Aktivoida maatalousyrityksiä työllistämään nuoria, jotta saadaan työvoimareserviä ikääntyville maatalousyrittäjille.
 

-Lisätä maaseudun työpaikkoja sekä kasvattaa niiden vetovoimaisuutta.
 

-Lisätä nuorten luottamusta omiin työelämämahdollisuuksiinsa ja edistää heidän työelämävalmiuksiaan.
 

-Lisätä nuorten perustamien yritysten määrää ja sitä kautta saadaan uusia palveluita maaseudulle.
 

-Tukea ja auttaa työnantajia ja nuoria työllistämiseen liittyvissä asioissa, jolloin torjutaan myös harmaata taloutta.


 

Toimenpiteet
 

- Tehdä selvitys paikkakunnan maa- ja metsätalouksiin heidän tarpeestaan työvoimaan.
 

- Tarjota selvityksen perusteella erinäisiä työelämätaitojen kehittämiseen painottuvia valmennus- ja kurssikokonaisuuksia nuorille. 
 

- Valmennus- ja kurssikokonaisuudet tukevat nuoria työelämässä ja auttavat yrittäjyydessä. Esimerkkejä kursseista ja valmennuksista:
 

  • Maatalous tutuksi- kurssi
  • Hygieniapassikurssi
  • Ensiapukurssi
  • Alkusammutuskurssi
  • Erätaitokurssi
  • Metsätalouskurssi
  • Suopursun ja kihokin poimijakoulutus

 

- Toimitaan tarvittaessa tukihenkilöinä työnantajille työllistämistilanteissa ja jaetaan työnantajatietoutta nuorten työllistämisen erityispiirteistä.

- Tuodaan tutuksi ostopalvelumahdollisuus maatiloille ja yrityksille tutuksi työllistämisen yhtenä muotona. Ostopalveluyhteistyön luominen.

- Tuetaan nuoria yrittäjyydessä: tukihenkilönä ja apuna mahdollisissa ongelmatilanteissa.